MB Klub O Klube Stanovy klubu Členstvo Prihláška Klubová karta Medzinárodný zraz História vozidiel Inzercia Kalendár podujatí 2024 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Zaujímavé linky Kontakt
 
Mercedes 540K

Poznámky o ochrane osobných údajov/vyhlásenie o ochrane súkromia

Prevádzkovateľom je v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov:

Mercedes-Benz Club („My“)
so sídlom
Tuhovská 5,
831 07, Bratislava,

1. Ochrana osobných údajov

Teší nás vaša návšteva našich internetových stránok a váš záujem o naše ponuky. Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. V týchto poznámkach o ochrane osobných údajov vysvetľujeme, ako získavame vaše osobné údaje, ako s nimi nakladáme, na aké účely ich používame, na akých právnych základoch sa zakladá takéto konanie a aké práva a nároky pre vás vyplývajú v tejto súvislosti.

2. Získavanie a spracovanie vašich osobných údajov

Pri vašej návšteve našich internetových stránok ukladáme určité údaje, ako sú vami používaný prehliadač a operačný systém, dátum a čas vašej návštevy, stav vášho prístupu (napr. či sa vám podarilo otvorenie internetovej stránky alebo ste dostali chybové hlásenie), používanie funkcií na internetovej stránke, vami hľadané výrazy, frekvencia vašich návštev jednotlivých internetových stránok, názvy otváraných súborov, prenesený objem dát, internetovú stránku, z ktorej ste sa dostali na naše internetové stránky a internetové stránky, ktoré navštívite prostredníctvom našich internetových stránok po kliknutí na odkazy uverejnené na našich internetových stránkach alebo po priamom zadaní domény do zadávacieho poľa na rovnakej karte (resp. v rovnakom okne) vášho prehliadača, na ktorej ste otvorili naše internetové stránky.

Iné osobné údaje ukladáme, len keď nám tieto údaje poskytnete, napr. v rámci registrácie, kontaktného formulára, ankety, súťaže o ceny a aj v týchto prípadoch, len keď je to prípustné na základe vami deklarovaného súhlasu (ďalšie informácie na túto tému nájdete v odseku „Právne základy spracovania“).

Nie ste viazaní žiadnou zákonnou ani zmluvnou povinnosťou poskytovať osobné údaje. Môže sa však stať, že určité funkcie našich internetových stránok sú viazané na poskytnutie súhlasu so spracúvaním osobných údajov (súhlas s „cookie“). Ak v takýchto prípadoch odmietnete poskytnutie osobných údajov, nemusia dané funkcie fungovať alebo môžu fungovať len obmedzene.

3. Účely použitia

Osobné údaje získavané najmä nie však výlučne počas vašej návštevy našich internetových stránok a na ich čo najkomfortnejšiu prevádzku, ako aj na ochranu našich IT systémov pred útokmi a iným protiprávnym konaním.

Ak nám poskytnete osobné údaje napr. v rámci registrácii služby použijeme tieto údaje na uvedený účel, ktorých právnym základom je plnenie zmluvy (členstvo v klube). V prípade ak nám poskytneme údaje za účelom realizácie súťaže o ceny alebo ankety či prieskumu spokojnosti právnym základom spracúvania bude vami udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov. Ak je to potrebné na spracovanie a vyúčtovanie prípadných obchodných transakcií, daňových povinností a iných nárokov, budeme spracúvať vaše osobné údaje na právnom základe zákona. Vaše osobné údaje spracúvame vždy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s predmetnými zásadami spracúvania osobných údajov.

4. Prenos osobných údajov tretím stranám

Naše internetové stránky môžu obsahovať aj ponuky tretích strán. Ak kliknete na takéto ponuky, prenesieme príslušnému poskytovateľovi údaje v nevyhnutnom rozsahu (napr. informáciu, že túto ponuku ste našli u nás a príp. ďalšie informácie, ktoré ste na tento účel už uviedli na našich internetových stránkach).

Pokiaľ máte v danej sieti účet používateľa a ste v momente aktivovania modulu sociálnej siete prihlásený do svojho účtu, dokáže sieť priradiť vašu návštevu našich internetových stránok k vášmu účtu používateľa. Ak si neželáte takéto priradenie, odhláste sa pred aktivovaním modulu sociálnej siete zo siete. Návštevu iných internetových stránok spoločnosti Daimler nemôže sociálna sieť priradiť skôr, ako aktivujete príslušný modul sociálnej siete, ktorý sa na nich nachádza.

Informácie o súboroch cookie
Po kliknutí na odkaz na ponuku alebo po aktivovaní modulu sociálnej siete sa môže stať, že osobné údaje sa dostanú k poskytovateľom v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré z pohľadu Európskej únie nezaručujú „primeranú úroveň ochrany“ pri spracovaní osobných údajov zodpovedajúcu štandardom EÚ. Nezabúdajte na túto skutočnosť pred kliknutím na odkaz alebo pred aktivovaním modulu sociálnej siete, čím aktivujete prenos vašich údajov.

5. Vyhodnotenie údajov o používaní

využívanie analytických nástrojov
a. Obsah našich internetových stránok by sme chceli prispôsobiť čo najadresnejšie vašim záujmom a zlepšiť tak našu ponuku pre vás. Na identifikáciu preferencií pri používaní a mimoriadne obľúbených sekcií internetových stránok používame nasledujúce analytické nástroje: Google Analytics, Adobe Analytics.

b. Pri používaní týchto analytických nástrojov môže dochádzať k prenášaniu údajov na servery v USA a k ich spracovaniu na nich. Rešpektujte v tomto zmysle nasledovné: v USA neexistuje z pohľadu Európskej únie žiadna „primeraná úroveň ochrany“ pri spracovaní osobných údajov zodpovedajúca štandardom EÚ. Túto úroveň ochrany však môžu jednotlivé spoločnosti nahrádzať certifi-káciou podľa tzv. štandardu „EU-U.S. Privacy Shield“.

c. Ak si neželáte, aby sme pomocou uvedených analytických nástrojov zhromažďovali a vyhodnocovali informácie o vašej návšteve na na-šich internetových stránkach, môžete kedykoľvek odmietnuť takéto spracovanie v budúcnosti („Opt-Out“).

Na základe vášho odmietnutia uložíme vo vašom prehliadači súbor cookie Opt-Out. Tento súbor cookie slúži len na priradenie vášho nesúhlasu. Nezabúdajte, že súbor cookie Opt-Out je z technických dôvodov aktívny len v prehliadači, do ktorého bol uložený. Ak súbory cookie vymažete alebo používate iný prehliadač, resp. iné koncové zariadenie, musíte opt-out vykonať nanovo.

d. Nasledujú informácie o poskytovateľoch nami využívaných analytic-kých nástrojov a o možnostiach príslušného súboru cookie Opt-Out:

I. Google Inc. („Google“):

Spoločnosť Google vlastní certifikát EU-U.S. Privacy Shield.

Môžete zabrániť prenášaniu vašich údajov a ich zhromažďovaniu a spracovaniu v spoločnosti Google. Príslušné informácie poskytu-je spoločnosť Google pomocou nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

II. Adobe Systems Inc. („Adobe“)

Spoločnosť Adobe vlastní certifikát EU-U.S. Privacy Shield.

Na odmietnutie vyhodnocovania pomocou nástroja Adobe Analy-tics môžete použiť tento odkaz: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

6. Informácie založené na používaní

(cielenie reklamy a opätovné cielenie reklamy)
Aby sme dokázali cielenejšie vyladiť náš online marketing (napr. bannerovú reklamu) na internetových stránkach našich partnerov pre opätovné cielenie reklamy (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick a Vivaki) podľa vašich potrieb a záujmov, používame tzv. technológie na opätovné cielenie reklamy. Do súborov cookie sa pri tom ukladajú informácie o vašom záujme o naše výrobky a služby. Tieto súbory cookie sa načítajú pri návšteve iných internetových stránok, ktoré spolupracujú s našimi partnermi pre opätovné cielenie reklamy, aby sa k vám dostali informácie čo najviac zodpovedajúce vašim záujmom. Celá operácia je anonymizovaná, tzn., že opätovné cielenie reklamy neumožňuje vašu identifikáciu.

Ak si neželáte, aby spoločnosť Daimler a jej partneri pre opätovné cielenie reklamy zhromažďovali, ukladali a analyzovali informácie o vašej návšteve a aby upravovali bannerovú reklamu podľa vašich záujmov, môžete kedykoľvek odmietnuť takéto spracovanie v budúcnosti („Opt-Out“).

Na technickú realizáciu tohto nesúhlasu sa vo vašom prehliadači spustí opt-out cookie. Tento súbor cookie slúži výlučne na priradenie vášho nesúhlasu. Berte do úvahy, že opt-out cookie možno z technických dôvodov používať len pre prehliadač, z ktorého bol spustený. Ak súbory cookie vymažete alebo používate iný prehliadač, resp. iné koncové za-riadenie, musíte opt-out vykonať nanovo.

Používanie súborov cookie tretími poskytovateľmi môžete spravovať a deaktivovať na nasledujúcej internetovej stránke:

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

7. Bezpečnosť

Využívame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme vaše údaje, ktoré sú nami spravované, chránili proti manipulácii, stra-te, zničeniu a pred prístupom neoprávnených osôb. Naše bezpečnostné opatrenia kontinuálne zlepšujeme v súlade s technologickým vývojom.

8. Právne základy spracovania

a. Ak ste nám dali súhlas na spracovanie vašich osobných údajov, po-važuje sa tento súhlas za právny základ na spracovanie (čl. 6, ods. 1, písm. a GDPR).

b. Právnym základom na spracovanie osobných údajov pri príprave a plnení zmluvy s vami je čl. 6, ods. 1, písm. b GDPR).

c. Ak je spracovanie vašich osobných údajov potrebné na splnenie na-šich zákonných povinností (napr. na uchovávanie údajov), sme na to oprávnený podľa čl. 6, ods. 1, písm. c GDPR.

d. Osobné údaje spracúvame okrem toho podľa čl. 6, ods. 1, písm. f GDPR na hájenie našich oprávnených záujmov, ako aj oprávnených záujmov tretích strán. Za takéto oprávnené záujmy sa považuje za-chovanie funkčnosti našich informačných systémov, ale aj predaj vlastných alebo cudzích výrobkov a služieb a zákonom vyžadovaná dokumentácia obchodných kontaktov.

9. Vymazanie vašich osobných údajov

Vašu IP adresu a názov vášho poskytovateľa internetových služieb, ktoré ukladáme len z bezpečnostných dôvodov, vymažeme po siedmich dňoch. Vaše osobné údaje vymažeme inak po zániku účelu, na ktorý sme tieto údaje zhromaždili a spracovali (napríklad po ukončení členstva v klube). Údaje budeme uchovávať dlhšie, len keď to bude potrebné podľa zákonov, nariadení alebo iných právnych predpisov Európskej únie alebo členského štátu Európskej únie, ktorými sa riadime.

10. Práva dotknutej osoby

a. Ako osoba dotknutá spracovaním údajov máte právo na: prístup k údajom, ktoré sa o vás spracúvajú ako aj právo získať kópiu údajov, ktoré sú predmetom spracúvania (čl. 15 GDPR), opravu nesprávnych a neaktuálnych osobných údajov (čl. 16 GDPR), vymazanie údajov (čl. 17 GDPR), obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR), na prenosnosť úda-jov (čl. 20 GDPR).

b. Ak ste nám dali súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov, máte právo kedykoľvek odvolať tento súhlas. Odvolanie sa nijako nedotkne zákonnosti spracovania vašich osobných údajov až do momentu od-volania. Rovnako sa nedotkne ani ďalšieho spracúvania týchto údajov na báze iného právneho základu, napr. na splnenie zákonných povin-ností (pozri odsek „Právne základy spracovania“).

c. Právo na podanie námietky
Z dôvodov vyplývajúcich z vašej špecifickej situácie máte právo kedykoľvek podať námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, ktoré sa realizuje na základe čl. 6, ods. 1 e) GDPR (spracovanie údajov vo verejnom záujme) alebo čl. 6, ods. 1 f) GDPR (spracovanie údajov na základe zohľadnenia záujmov). Ak podáte námietku, budeme vaše osobné údaje spracúvať ďalej, len keď budeme schopní preukázať existenciu bezpodmienečne oprávne-ných dôvodov na to, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody, alebo keď bude spracovanie slúžiť na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

d. Žiadame vás, aby ste svoje nároky alebo deklarácie zasielali podľa možnosti na nasledujúcu kontaktnú adresu:

Splnomocnenec pre oblasť ochrany osobných údajov

e. Ak sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov porušuje zákonné normy, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu (čl. 77 GDPR).

11. Newsletter

Keď sa na našej internetovej stránke prihlásite k odberu newslettra v prípade, že nebudete súhlasiť s ich ďalším použitím, údaje zadané pri prihlásení na odoberanie newslettra sa použijú výlučne na zasielanie newslettra. Odoberanie môžete kedykoľvek ukončiť prostredníctvom možnosti odhlásenia v newslettri.

© 2006 - 2024 Mercedes-Benz Klub Slovensko.
Ochrana osobných údajov