MB Klub O Klube Stanovy klubu Členstvo Prihláška Klubová karta Medzinárodný zraz História vozidiel Inzercia Kalendár podujatí 2024 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Zaujímavé linky Kontakt
 
Mercedes 300 SE

MB KlubStanovy klubu

Stanovy klubu na stiahnutie (198 kb, pdf)

MERCEDES-BENZ KLUB SLOVENSKO
Mercedes-Benz Club Slovakia

vydané v zmysle § 6 zákona č. 83/1990 Zb. v platnom znení o združovaní občanov.

 

čl. 1
Názov a sídlo

Združenie nesie názov "Mercedes - Benz Klub Slovensko" a v cudzojazyčných mutáciách názov "Mercedes - Benz Club Slovakia", má sídlo v Bratislave – Tuhovská 5, PSČ : 831 07 a svoju činnosť vyvíja na celom území Slovenska.

 

čl. 2
Cieľ činnosti klubu

Mercedes - Benz Club Slovakia je klubom v zmysle § 2 z. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov a jeho cieľom je podporovanie spolupatričnosti majiteľov, užívateľov a priaznivcov značky „Mercedes - Benz". Činnosť klubu nie je zárobková.

 

čl. 3
Prostriedky na dosiahnutie cieľa klubu

Prostriedkami na dosiahnutie cieľa klubu sú najmä :

 1. klubové príspevky
 2. dary a príspevky od právnických alebo fyzických osôb
 3. výnosy z klubových podujatí
 

čl. 4
Členstvo

Členmi klubu sú :

 1. riadni členovia
 2. čestní členovia - sú takí, ktorí vďaka mimoriadnym zásluhám v klube boli za takých vyhlásení podľa článku 5, bod 4.) týchto stanov.
 

čl. 5
Získanie členstva

 1. Členmi sa môžu stať fyzické aj právnické osoby.
 2. Členstvo sa realizuje prostredníctvom písomnej prihlášky, ktorú uchádzač o členstvo odovzdá členovi prezídia klubu.
 3. O členstve (riadni členovia) rozhoduje prezídium klubu. Prezídium klubu si vyhradzuje právo rozhodnúť o zamietnutí členstva bez uvedenia dôvodu.
 4. O vymenovaní za čestného člena rozhoduje na návrh prezídia generálne zhromaždenie.
 5. Pred vznikom (registráciou) klubu je prijímanie za členov klubu predbežné a nezáväzné.
 

čl. 6
Ukončenie členstva

 1. Členstvo v klube sa končí úmrtím člena (u právnických osôb ich zánikom), dobrovoľným vystúpením, vyškrtnutím alebo vylúčením.
 2. Vystúpenie je platné momentom doručenia písomného odhlásenia vystupujúceho člena k rukám ktoréhokoľvek člena prezídia klubu a účinné až po kladnom vyjadrení hospodára klubu o tom, že vystupujúci člen nemá žiadne záväzky voči klubu.
 3. Vyškrtnutie člena môže nariadiť prezídium, pokiaľ tento napriek dvojnásobnej upomienke (aspoň jedna z nich musí byť písomná a odoslaná doporučene) nezaplatil členský poplatok.
 4. O vylúčení člena hlasuje generálne zhromaždenie na návrh prezídia klubu.
 5. Dobrovoľne vystupujúci ako aj vyškrtnutí členovia nemajú žiaden nárok na vrátenie členských poplatkov a príspevkov ani na časť klubového majetku.
 

čl. 7
Orgány klubu

Orgánmi klubu sú :

 1. generálne zhromaždenie
 2. prezídium
 3. revízna komisia
 4. rozhodcovský súd
 

čl. 8
Generálne zhromaždenie

 1. Generálne zhromaždenie tvoria všetci riadni a čestní členovia klubu.
 2. Generálne zhromaždenie môže byť riadne a mimoriadne.
 3. Riadne generálne zhromaždenie musí byť zvolané prezídiom klubu každoročne najneskôr do konca kalendárneho mesiaca marca.
 4. Na riadne generálne zhromaždenie sa posielajú písomné pozvánky všetkým členom minimálne 4 týždne pred termínom jeho konania.
 5. Mimoriadne generálne zhromaždenie sa musí zísť vždy :
  • na základe rozhodnutia prezídia alebo riadneho generálneho zhromaždenia
  • na písomnú a odôvodnenú žiadosť, podpísanú najmenej jednou tretinou všetkých členov klubu, podanú do rúk prezidentovi alebo viceprezidentovi klubu
  • na žiadosť revíznej komisie
 6. Prezídium má povinnosť zvolať mimoriadne generálne zhromaždenie do štyroch týždňov od obdržania rozhodnutia alebo žiadosti podľa bodu 5) tohto článku
 7. Na mimoriadne generálne zhromaždenie sa rozosielajú písomné pozvánky pre všetkých členov minimálne dva týždne pred jeho termínom.
 8. Pozvánka na zasadnutie generálneho zhromaždenia klubu musí obsahovať minimálne miesto, dátum a hodinu jeho konania a podpis najmenej jedného člena prezídia klubu. Okrem týchto náležitostí musí obsahovať pozvánka na mimoriadne generálne zhromaždenie aj dôvod jeho zvolania.
 9. Generálne zhromaždenie rokuje podľa bodov prezídiom vopred pripraveného a zverejneného programu.
 10. Požiadavky na zaradnie do programu riadneho generálneho zhromaždenia je potrebné zaslať najneskôr 14 dní pred jeho zasadaním písomne na prezídium.
 11. Generálne zhromaždenie rozhoduje formou rozhodnutí.
 12. Hlasovacie aj volebné právo v generálnom zhromaždení prináleží všetkým jeho členom, pričom každý člen má pri hlasovaní aj pri voľbách jeden hlas. Právnické osoby sú zastúpené osobou s písomným splnomocnením. Prenos hlasovacieho práva je možný iba na iného člena klubu a len s písomným, úradne overeným splnomocnením.
 13. Generálne zhromaždenie je uznášaniaschopné za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých jeho členov. Ak nie je generálne zhromaždenie v určenú hodinu uznášaniaschopné, odkladá sa jeho zasadanie o 30 minút s rovnakým rokovacím programom a toto je uznášaniaschopné bez ohľadu na vyššie uvedené ustanovenie. Výnimky z tohoto ustanovenia upravujú tieto stanovy.
 14. Rozhodnutia prijíma generálne zhromaždenie jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členov.
 15. Rokovanie generálneho zhromaždenia vedie prezident, v jeho neprítomnosti viceprezident. Ak je aj tento neprítomný, vedie generálne zhromaždenie jeden z členov prezídia, vybraný po predchádzajúcej dohode prítomných členov prezídia.
 

čl. 9
Pôsobnosť generálneho zhromaždenia

 1. Generálne zhromaždenie najmä :
  1. schvaľuje rozpočet a účtovnú závierku klubu
  2. volí a odvoláva členov prezídia a členov revíznej komisie
  3. stanovuje každoročne výšku členských poplatkov
  4. rozhoduje o návrhoch prezídia na vylúčenie z členstva
  5. rozhoduje o zmene stanov, o dobrovoľnom rozpustení klubu alebo o jeho zlúčení s iným podobným zlúčením
  6. rozhoduje o statných otázkach, ktoré zahŕňa rokovací program, tieto stanovy alebo zákon do pôsobnosti generálneho zhromaždenia
 2. Na rozhodnutia podľa ods. 1) písm. e) tohto článku je vždy potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny všetkých hlasov členov klubu.
 

čl. 10
Prezídium

 1. Prezídium tvoria títo štyria členovia :
  • prezident
  • viceprezident
  • hospodár
  • tajomník
 2. Funkčné obdobie prezídia je dva roky. Členovia prezídia, ktoré ukončilo svoju činnosť, sú znova voliteľní do tejto funkcie.
 3. Zasadnutia prezídia zvoláva a riadi prezident.
 4. Prezídium je uznášaniaschopné , ak všetci jeho členovia boli pozvaní (písomne, telefonicky alebo faxom) a potvrdili svoju účasť, alebo sa ospravedlnili, ale aspoň nadpolovičná väčšina je prítomná.
 5. Prezídium prijíma rozhodnutia jednoduchou väčšinou hlasov prítomných, pri nerozhodnom výsledku hlasovania rozhoduje hlas prezidenta, pričom tento má právo hlasovať vždy posledný.
 

čl. 11
Pôsobnosť prezídia

 1. Prezídium je oprávnené :
  1. hospodáriť s majetkom klubu, ak tieto stanovy neurčujú inak
  2. rozhodovať o prijatí za člena a o vyškrtnutí z členstva v klube
  3. predkladať návrhy na vylúčenie z členstva generálnemu zhromaždeniu
  4. konať v mene klubu vo všetkých obvyklých záležitostiach, ak tieto stanovy neurčujú inak
 2. Prezídium je povinné :
  1. pripraviť a zvolať riadne, prípadne mimoriadne generálne zhromaždenie podľa čl. 8 týchto stanov
  2. predložiť návrh rozpočtu klubu na zasadnutie riadneho generálneho zhromaždenia v zmysle čl. 15 týchto satnov
 

čl. 12
Práva a povinnosti členov prezídia

Prezident :

 1. je najvyšším funckionárom klubu
 2. je oprávnený zastupovať klub vo všetkých bežných záležitostiach, ak tieto stanovy neurčujú inak
 3. predsedá generálnemu zhromaždeniu a prezídiu, ak tieto stanovy neurčujú inak
 4. podpisuje protokoly (zápisnice) zo zasadnutí generálneho zhromaždenia a prezídia klubu spolu s tajomníkom

Viceprezident :

 1. zastupuje prezidenta v prípade jeho neprítomnosti vo všetkých obvyklých záležitostiach, ak tieto stanovy neurčujú inak

Tajomník :

 1. zopdovedá za vedenie protokolov (zápisníc) zo zasadnutí generálneho zhromaždenia a prezídia klubu a podpisuje ich spolu s prezidentom
 2. uschováva všetky dokumenty z činnosti klubu

Hospodár :

 1. zostavuje každoročne návrh rozpočtu klubu a predkladá ho prezídiu v zmysle čl. 13 týchto stanov
 2. je zodpovedný za riadne vedenie účtu klubu a nakladanie s financiami klubu
 

čl. 13
Revízna komisia

 1. Revíznu komisiu volí generálne zhromaždenie
 2. Funkčné obdobie je dva roky. Znovuzvolenie je možné.
 3. Revízna komisia má troch členov.
 4. Revízna komisia vykonáva priebežnú kontrolu účtov klubu, najmenej však 3 krát ročne.
 5. Revízna komisia je oprávnená sa zúčastniť zasadnutia prezídia, na ktorom sa prerokúva návrh rozpočtu a vyjadriť sa k nemu. Svoje pripomienky k návrhu rozpočtu je oprávnená predniesť na zasadnutí riadneho generálneho zhromaždenia, pri jeho schvaľovaní.
 6. Revízna komisia je povinná skontrolovať každoročne účtovnú závierku klubu predtým, ako o nej rokuje generálne zhromaždenie a ďalej je povinná informovať generálne zhromaždenie o záveroch z každej svojej kontroly.
 

čl. 14
Rozhodcovský súd

Pôsobnosť, organizácia a konanie súdu :

 1. Rozhodcovský súd je orgánom klubu, ktorý rozhoduje všetky spory, ktoré vznikli z akejkoľvek činnosti v rámci klubu a zmyslom jeho činnosti je predchádzať sporom, resp. riešiť ich zmierom.
 2. Účastníkom (stranou) v spore pred rozhodcovským súdom môže byť iba člen klubu.
 3. Rozhodcovský súd je zložený z piatich riadnych členov klubu. Tvorí sa tak, že každý účastník sporu navrhne prezídiu v lehote dvoch týždňov od predloženia sporu prezidentovi dvoch členov do rozhodcovského súdu. Títo určia piateho člena ako predsedu. Ak sa títo na piatom členovi nezhodnú, stáva sa predsedom navrhnutý kandidát s najväčším počtom hlasov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje medzi navrhnutými kandidátmi los o piatom členovi.
 4. Rozhodcovský súd je uznášaniaschopný iba za prítomnosti všetkých svojich členov. Rozhodnutia prijíma jednoduchou väčšinou hlasov.
 5. Každý z členov rozhodcovského súdu rozhoduje podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
 6. Rozhodnutia rozhodcovského súdu sú konečné.

Súdna ochrana :

 1. V zmysle § 15 zákona č. 83/1990 Zb. v platnom znení o združovaní občanov - ak člen klubu považuje rozhodnutie niektorého z jeho orgánov, proti ktorému už nemožno podľa stanov podať opravný prostriedok, za nezákonné alebo odporujúce stanovám, môže do 30 dní odo dňa, keď sa o ňom dozvedel, najneskôr však do 6 mesiacov od rozhodnutia požiadať súd o jeho preskúmanie.
 2. Návrh na jeho preskúmanie nemá odkladný účinok. Súd však môže v odôvodnených prípadoch výkon napadnutého rozhodnutia pozastaviť.
 

čl. 15
Základné zásady hospodárenia

Príjmy klubu :

 1. Príjmami klubu sú okrem položiek uvedených v čl. 3 týchto stanov najmä :
  1. výnosy z majetku klubu
  2. výnosy z verejných zbierok
  3. dedičstvo
  4. výnosy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií
 2. Výnosmi z majetku klubu sú najmä :
  1. príjmy z prenájmu majetku klubu
  2. úroky z peňažných vkladov v bankách

Výdavky klubu :

 1. Výdavkami klubu sú najmä :
  1. výdavky na podporu cieľa klubu v zmysle čl. 2 týchto stanov
  2. výdavky na správu klubu
 2. Výdavky na správu klubu podľa ods. 1 písm. b) zahŕňajú najmä náklady klubu za účtovné obdobie súvisiace so správou klubu, predovšetkým na udržanie a zhodnotenie majetku klubu, náklady na propagáciu cieľa klubu a náklady spojené s prevádzkou klubu, vrátane náhrad výdavkov vyplácaných členom jej orgánov, ktoré im vznikli pri výkone ich funkcií.

Rozpočet klubu :

 1. Predbežný rozpočet zostavuje hospodár a predkladá ho prezídiu na prerokovanie.
 2. Rozpočet obsahuje hlavné rozpočtové príjmy a výdavky klubu. Zostavuje a schvaľuje sa vždy na obdobie medzi zasadnutiami riadneho generálneho zhromaždenia.
 3. Návrh rozpočtu predkladá prezídium každoročne na schválenie riadnemu generálnemu zhromaždeniu.

Použitie prostriedkov klubu :

 1. Prostriedky klubu budú vynakladané v súlade s realizáciou cieľa klubu v zmysle čl. 2 týchto stanov.
 2. Prostriedky klubu možno ďalej vynakladať na materiálno - technické zabezpečenie činnosti klubu, na úhradu preukazateľne vynaložených nákladov pre členov orgánov klubu, ktoré im vznikli pri výkone ich funkcií.
 3. Majetok klubu možno prenajať za účelom dosiahnutia čo najhospodárnejšieho využitia majetku a čo najvyšších výnosov z neho.
 

čl. 16
Osobitné ustanovenia

 1. Členovia klubu sú oprávnení zúčastňovať sa na všetkých podujatiach klubu a používať zariadenie klubu.
 2. Členovia sú povinný hájiť záujmy klubu všetkými silami a zabrániť všetkému, čím by mohlo byť poškodené dobré meno a cieľ klubu.
 3. Členovia sú povinní dodržiavať stanovy a rozhodnutia orgánov klubu.
 4. Členovia sú prednostne povinní uhradiť členské poplatky v lehote a vo výške, ktorú raz ročne stanovuje generálne zhromaždenie.
 5. Doklady a písomnosti klubu, najmä potvrdenia, ktoré prináležia klubu, sú platné a účinné ak sú podpísané prezidentom a tajomníkom a pokiaľ ide o finančné záležitosti, prezidentom a hospodárom.
 

čl. 17
Zánik klubu

 1. Klub zaniká :
  1. dobrovoľným rozpustením
  2. zlúčením s iným združením
  3. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení
 2. O dobrovoľnom rozpustení klubu alebo o jeho zlúčení s iným združením môže rozhodnúť len generálne zhromaždenie v zmysle čl. 9 týchto stanov.
 3. Pri zániku klubu sa vykoná majetkové vysporiadaanie.
 4. Generálne zhromaždenie musí ohodnotiť majetok klubu
 5. Majetok klubu po vysporiadaní, pokiaľ je to možné, pripadne organizácii, ktorá má rovnaké alebo podobné ciele ako tento klub. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí pri majetkovom vysporiadaní prejde zvyšný majetok prednostne na charitatívne účely. Tieto rozhodnutia sú pôsobnosti generálneho zhromaždenia , ak tieto stanovy alebo zákon neurčujú inak.
 6. Generálne zhromaždenie oznámi zánik združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.
 

čl. 18
Záverečné ustanovenia

 1. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra SR
 2. Veci, ktoré nie sú upravené týmito stanovami, sa riadia normami, ktoré schválili orgány Mercedes - Benz Club Slovakia a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
© 2006 - 2024 Mercedes-Benz Klub Slovensko.
Ochrana osobných údajov